Kung nilabag ng may-ari ng account ang kasunduang ito o bahagi ng mga tuntunin nito, may karapatan ang Okebet Online Casino na magsagawa ng naaangkop na mga kaukulang hakbang, kabilang ang pagwawakas ng kasunduan, agad na pagharang at pagpigil sa pag-access mula sa website nito at paggamit ng mga serbisyo nito, pagsasara ng account, pagkumpiska ng mga pondo ng account at/o pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang na legal na paglilitis.

Sa gayon, ginagarantiyahan ng may-ari ng account na kung ang mga sumusunod na pangyayari ay nangyari sa Okebet Online Casino at sa mga shareholder nito, empleyado, kawani, may hawak ng lisensya, mga lisensyado, kasosyo at kaakibat; ang may-ari ng account ay ganap na mananagot para sa kabayaran para sa mga pagkalugi, gastos, bayad sa abogado, mga singil, atbp. at poprotektahan ang kanilang mga lehitimong karapatan at interes mula sa pananagutan at mga negatibong impluwensya.

Priyoridad

Ang mga patakaran ng laro at anumang iba pang mga tuntunin ng kasunduan tungkol sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo sa website ay bubuo ng isang kumpletong kasunduan.

Maliban kung may mga malinaw na probisyon, kung ang mga panuntunan sa laro ay sumasalungat sa anumang mga tuntunin ng kasunduan o iba pang bahagi ng kasunduan tungkol sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo ng website, ang mga panuntunan sa laro ay mananaig.

Namamahalang batas

Ang kasunduang ito at mga kaugnay na sugnay ay napapailalim at pinangangasiwaan ng mga nauugnay na batas ng Republika ng Pilipinas. Tungkol sa anumang paglilitis, hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo sa sugnay na ito at anumang mga usapin na magmumula rito, ang mga kaukulang hukuman sa Republika ng Pilipinas ay may tanging karapatan sa interpretasyon at pagpapasya. Hindi mababawi ng bawat partido ang mga sumusunod na karapatan: tanggihan ang paglilitis sa Republika ng Pilipinas, o i-claim na ang korte ng Republika ng Pilipinas ay walang hurisdiksyon, o dapat na pagtibayin ang prinsipyo ng abala sa korte.

Resolusyon sa Isyu

Kung sinumang indibidwal ang gustong magreklamo tungkol sa anumang aspeto ng mga produkto o serbisyo ng Okebet Online Casino, pinapayuhan silang makipag-ugnayan sa Okebet customer service team.

Sa paunang yugto ng reklamo ng may hawak ng account, sisiyasatin ng Okebet ang bagay sa isang patas at layunin na paraan, at magbibigay ng mga praktikal na resulta at panghuling desisyon hangga’t maaari.

Maaaring hilingin sa customer na magbigay ng karagdagang impormasyon, data o naaangkop na ebidensya upang makatulong sa paghawak sa nasabing reklamo.

Alternatibong paglutas ng hindi pagkakaunawaan – Ang lahat ng mga reklamo ay hindi malulutas sa panahon ng proseso ng apela at maaaring isumite sa mga may katuturang independiyenteng ahensya para sa paghatol.

Anumang mga hindi pagkakaunawaan na tumutukoy sa mga kaugnay na independiyenteng institusyon ay hahawakan ng mga partikular na kaugnay na independiyenteng institusyon alinsunod sa batas at proseso ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Ang resultang desisyon ay pinal at executory.

Author

  • Peter

    a passionate blogger with a knack for crafting engaging content. With a background in journalism, she infuses her writing with insightful perspectives on diverse topics. From travel adventures to culinary delights, Jane's eclectic blog captivates readers worldwide. Follow her for captivating narratives and thought-provoking insights.